Rodina v trávě

Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je velmi komplexní téma. Týká se stejně mužů i žen, souvisí nejen s péčí o malé děti, ale rovněž o další blízké závislé osoby. Za zmínku v této souvislosti stojí např. problematické postavení tzv. sendvičové generace, tedy skupiny osob ve středním věku, které se musejí starat zároveň o své nesamostatné děti a vlastní stárnoucí rodiče.

Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je jednou z hlavních strategických oblastí Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. V oblasti slaďování patří Česká republika, bohužel, k zemím EU s nejnižší nabídkou částečných pracovních úvazků: podíl žen zaměstnaných na částečný úvazek v roce 2018 činil 10,9 % oproti evropskému průměru 31,3 %, u mužů bychom ve stejném období narazili v Česku na 2,6 % a v Evropě 9,3 %.

Stále platí, že ženy jsou primárními pečovatelkami o děti předškolního věku řádově častěji než muži (dlouhodobě v ČR platí, že na rodičovskou odchází pouze necelá 2 % mužů-otců). Zásadním opatřením pro usnadnění situace osob s malými dětmi je dostatečná kapacita zařízení péče o děti, té se ale dlouhodobě nedaří dosáhnout – ve školním roce 2019/2020 nebylo uspokojeno více než 36 tisíc žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Novým institutem je zavedená otcovská poporodní péče od počátku roku 2018. 

Je tedy potřeba se zasadit o vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování práce s rodinou a soukromím. Je třeba zajistit kapacity školek a předškolních zařízení na úroveň tzv. Barcelonských cílů (pro minimálně 90 % dětí ve věku od tří let až do zahájení povinné školní docházky a pro minimálně 33 % dětí ve věku do tří let), stejně tak je zapotřebí zvýšit kapacity i kvalitu služeb poskytujících péči o seniory/ky a další závislé osoby. Musí se konečně také navýšit nabídka flexibilních, ale stabilních forem práce, např. částečných úvazků a práce z domova: Průměrné podíly osob pracujících z domova jsou 5 % mužů a 5,5 % žen (pro celou Evropu) vs. 3,5 % mužů a 4,6 % žen (pro ČR).

Metodika slaďování vytvořená Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. má všechny tyto trendy zohlednit, zpřehlednit současný právní rámec a formulovat možná východiska.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři