Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Spuštění webové aplikace pro podávání žádostí o dotace pro rok 2017

Od dnešního dne, tj. 22. srpna 2016, je spuštěna webová aplikace pro podávání žádostí o dotaci v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2017.

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, se podává prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

Aplikace je dostupná zde.

Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem. Žádost o dotaci je zasílána prostřednictvím webové aplikace. Úřadu se zasílá krycí list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je statutární zástupce, přiloží žadatel originál plné moci nebo její ověřenou kopii dle čl. 20 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.

Krycí list se odesílá buď v listinné podobě (nejlépe doporučeně) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Obálku čitelně označte: „ŽÁDOST – Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2017“

Nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST – Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2017“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

Žádosti je možné podávat nejpozději do 30. září 2016 včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce nebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »