Strategické dokumenty

Odbor rovnosti žen a mužů připravuje rámcové vládní dokumenty pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Strategie rovnosti žen a mužů představuje vrcholový strategický dokument pro danou oblast v ČR, stanoví strategické směřování, hlavní priority a cíle a základní nástroje k jejich naplňování.

Nejdůležitějším dokumentem pro tuto oblast je aktuálně Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jen „Strategie 2021+“). Strategie 2021+ přináší více než čtyři stovky opatření, jejichž účelem je rozvinout pozitivní změny, kterých bylo dosaženo v některých oblastech, a zvrátit negativní trendy tam, kde nerovnosti mezi ženami a muži přetrvávají anebo se prohlubují. Strategie 2021+ navazuje na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

Pro několik dílčích tematických oblastí byly v návaznosti na stávající i předchozí strategii rovnosti žen a mužů zpracovány i tzv. akční plány. Jedná se o prováděcí dokumenty, jež  detailně pokrývají realizaci příslušné strategie v krátkodobém časovém horizontu. Patří mezi ně zejména:

Kromě akčních plánů připravených Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády vznikly rovněž další akční plány. Odbor se nicméně podílel na jejich připomínkování. Jedná se zejména o akční plány v gesci  Ministerstva zahraničních věcí: