Skip to content

Sdílejte / Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

The Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy Conference

ENG BELOW | CZ:

Ve dnech 3. a 4. října 2022 se v rámci českého předsednictví v Radě EU konala mezinárodní konference Evropa zítřka: rovnost žen a mužů a ekonomika.

V Kongresovém centru v Praze se setkalo více než 150 odborníků a odbornic z evropských institucí, členských států EU, kandidátských zemí, EU agentur, nevládních organizací a mládežnických organizací. Hlavním tématem byly socioekonomické dopady současné situace v Evropě a ve světě na ženy a mladou generaci.  Diskutovalo se mimo jiné o genderových dopadech uprchlické krize, inflace a energetické chudoby, digitalizace a přechodu na zelenou ekonomiku či o budoucnosti práce. S ohledem na Evropský rok mládeže 2022 byl zejména druhý den konference zaměřený na mladou generaci a řešení výzev, kterým dnes mladí lidé čelí.

Konferenci zahájili za předsednické trio vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, francouzská ministryně pro rovnost žen a mužů Isabelle Lonvis-Rome a velvyslanec Švédska v České republice Fredrik Jörgensen.

Během všech panelů a seminářů vystupující zdůrazňovali význam začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, tj. zohlednění genderových a průřezových nerovností ve všech politikách.

Upozornili, že koncept intersekcionality je uznáván v rámci politiky EU, ale nikoli v legislativě. Výzvou je převést intersekcionalitu z teorie do praxe; výchozím bodem by mohlo být začlenění do právního rámce EU.

Poukázali také na to, že ženy a dívky prchající z Ukrajiny jsou obzvláště zranitelné. Zdůraznili, že jejich integrace by neměla být genderově slepá a státy by měly v tomto ohledu spolupracovat a poskytovat nevládním organizacím dostatečnou podporu.

Vystupující dále diskutovali specifika energetiky a životního prostředí, jako jsou různé dopady environmentálních krizí na ženy a muže, a poskytli návrhy, jak řešit energetickou chudobu genderově citlivým způsobem.

Co se týče budoucnosti práce, panelisté a panelistky zdůraznili, že inkluze a diverzita jsou důležitá témata pro mladou generaci a že by ženy a mladí lidé měli být vice zapojeni do diskuse o budoucnosti práce. Diskutovalo se také o vzdělávání jako o nástroji boje proti genderovým stereotypům a nerovnostem ve společnosti.

Souhrn nejzajímavějších závěrů konference naleznete
ve shrnutí zde.

Záznam z konference je možné shlédnout na Youtube To je rovnost: The Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy – Day 1 | Day 2

Presentations:

ENGLISH:

International Conference Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy

On 3 and 4 October 2022, the international conference Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy was held under the Czech Presidency of the Council of the EU.

More than 150 experts from European institutions, EU Member States, candidate countries, EU agencies, NGOs and youth organizations met at the Prague Congress Centre. The main topic was the socio-economic impact of the current situation in Europe and the world on women and the young generation. Among other things, the discussion was focused on the gender impacts of the refugee crisis, inflation and energy poverty, digitalisation and the transition to a green economy, and also on the future of work. With the European Year of Youth 2022 on mind, the second day of the conference was especially focused on the young generation and addressing the challenges facing young people today.

The conference was opened by Jana Kotalíková, Head of the Office of the Government of the Czech Republic, Ivan Bartoš, Deputy Prime Minister for Digitalisation and Minister for Regional Development, Věra Jourová, Vice-President of the European Commission, Isabelle Lonvis-Rome, French Minister for Gender Equality, and Fredrik Jörgensen, Ambassador of Sweden to the Czech Republic, on behalf of the presidency trio.

During all panels and seminars, speakers stressed the importance of gender mainstreaming, i.e. taking into account gender and cross-cutting inequalities in all policies.

They pointed out that the concept of intersectionality is recognised within EU policy but not in legislation. The challenge is to translate intersectionality from theory into practice; inclusion in the EU legal framework could be a starting point.

They also pointed out that women and girls fleeing Ukraine are particularly vulnerable. They stressed that their integration should not be gender blind and states should cooperate in this regard and provide sufficient support to NGOs.
Speakers also discussed the specifics of energy and the environment, such as the different impacts of environmental crises on women and men and provided suggestions on how to address energy poverty in a gender-sensitive manner.
On the future of work, panelists stressed that inclusion and diversity are important topics for the young generation and that women and young people should be more involved in the debate on the future of work. Education was also discussed as a tool to combat gender stereotypes and inequalities in society.

A summary of the most interesting conclusions of the conference can be found in the summary here.

The stream of the conference can be viewed on Youtube:
The Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy – Day 1 | Day 2

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »