Dnes na Úřadě vlády ČR proběhla tisková konference ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera u příležitosti mezinárodního dne proti násilí na ženách.

Na tiskové konferenci byly představeny nejvýznamnější aktivity vlády ČR v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí, včetně přípravy podpisu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Dále byly představy akce pořádané v letošním roce k 16 dnům aktivismu proti násilí na ženách.

Kampaň 16 dní aktivismu proti násilí na ženách je mezinárodní kampaní, která se poprvé uskutečnila v roce 1991. Od té doby se do ní zapojilo zhruba pět tisíc organizací a dalších subjektů z celého světa. Kampaň začíná 25. listopadu v souvislosti s Mezinárodním dnem proti násilí na ženách a končí 10. prosince na Mezinárodní den lidských práv. Tyto termíny byly záměrně vybrané s cílem upozornit na propojení násilí páchaného na ženách s porušováním lidských práv. Ženy jsou vystavené mnohým formám porušování lidských práv pouze na základě toho, že jsou ženami (např. porušování práva na rovné zacházení, násilí a porušování osobní integrity a soukromí či snižování lidské důstojnosti prostřednictvím sexistické reklamy).

Mezinárodní i české studie výskytu domácího a genderově podmíněného násilí (zejm. sexuálního obtěžování, znásilnění či nebezpečného pronásledování – stalkingu) ukazují, že k těmto formám násilí dochází velmi často. Ukazuje se, že případy, které jsou řešeny v rámci trestního či přestupkového řízení, představují jen špičku ledovce. V případě znásilnění se např. odhaduje, že míra ohlášení incidentů tohoto trestného činu je pouze 5 – 10 %. Dle výzkumu Agentury EU pro základní práva z roku 2013 zažilo v ČR fyzické nebo sexuální násilí 32 % žen (průměr EU činí 33 %), nebezpečné pronásledování 9 % žen (průměr EU činí 18 %), sexuální zneužívání 12 % žen a znásilnění 5 % žen. Na obdobnou výši výskytu těchto forem násilí poukazují i české výzkumy.

V naší společnosti stále přetrvávají představy o tom, že domácí násilí je jen okrajovou problematikou. Výzkumy, zkušenosti osob pracujícími s oběťmi i policie přitom ukazují, že se jedná o celospolečenský problém, který postihuje velké množství žen i mužů. Považuji za důležité o tomto tématu mluvit a hledat cesty, jak tomuto násilí čelit. Proto se připojuji ke kampani Bílá stužka, v níž muži veřejně vystupují proti násilí na ženách. Jsem také rád, že můj úřad v rámci kampaně 16 dní aktivismu proti násilí na ženách pořádá řadu zajímavých akcí,“ řekl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Vláda ČR v letošním roce schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“), který je rámcovým dokumentem pro řešení těchto forem násilí. Vláda ČR také v listopadu 2015 rozhodla o přistoupení k Istanbulské úmluvě. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu během 16 dní aktivismu pořádá dvě konference (ke společenským dopadům domácího násilí a k problematice znásilnění) a dva workshopy k domácímu násilí (blíže viz níže).

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři