V pondělí 16. 10. 2017 letos potřetí zasedla Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Kromě zpráv o činnosti výborů a pracovních skupin byly představeny aktivity Ministerstva zdravotnictví v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. Rada se rovněž zabývala postavením žen v zahraniční a bezpečnostní politice díky prezentaci výzkumu Víta Borčanyho.

Radan Šafařík z Odboru rovnosti žen a mužů v úvodu podal zprávu o plnění úkolů Rady a činnosti sekretariátu. Od minulého jednání Rady sekretariát připravil dva materiály k předložení vládě ČR. Představil bližší informace o realizaci projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost a předal informace o agendě rovnosti žen a mužů vztahující se k EU. Avizoval také, že 14. listopadu proběhne konference ke sběru dat a výzkumu v oblasti násilí na ženách a domácího násilí, na kterou 15. listopadu naváže mezinárodní workshop k tomuto tématu.

 
Výbory a pracovní skupiny pak podaly zprávy o svojí činnosti, včetně jejího celkového zhodnocení za funkční období Rady. V rámci prezentace činnosti Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích byla představena analýza kandidátních listin pro letošní volby do dolní komory Parlamentu ČR z hlediska zastoupení žen a mužů. Analýza ukazuje, že v letošních krajských volbách kandiduje historicky nejvyšší podíl žen – 28,6 %.

Předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách Branislava Marvanová Vargová zrekapitulovala, že Výbor se od minulého zasedání Rady sešel jednou. V rámci tohoto jednání bylo představeno vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 ze strany MŠMT a projekt Probační a mediační služby „Proč zrovna já?“ zaměřený na oběti trestných činů.  Zásadními tématy, na která se Výbor zaměří v následujícím období, budou  Istanbulská úmluva a proces její ratifikace a děti jako osoby ohrožené domácím násilím.

Tajemník Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů Michal Pavlíček zrekapituloval její činnost. Pracovní skupina se od minulého zasedání Rady sešla jednou. Na tomto jednání se věnovala především přípravě policy paperu „Muži v systému vzdělávání“. Pracovní skupina se také dohodla na vypracování analýzy Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 z hlediska horizontálního strategického tématu muži a rovnost žen a mužů. V dalším období se zaměří také na téma mužského zdraví.

Marie Čermáková za Pracovní skupinu k porodnictví zrekapitulovala její činnost za funkční období Rady. Zásadní aktivitou byla příprava a schválení podnětu k publikaci statistických dat z oblasti porodnictví, ke kterému v současné době probíhá vypořádání připomínek. Významnou aktivitou Pracovní skupiny  porodnictví byla také náročná příprava podnětu k porodním domům, který Rada schválila na předchozím jednání.

Filip Vrána a Ivana Němcová z Ministerstva zdravotnictví prezentovali aktivity svého rezortu v oblasti rovnosti žen a mužů včetně plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.  V rámci jeho plnění byl zpracován praktický manuál pro lékaře a lékařky „Domácí a genderově podmíněné násilí“.  Ministerstvo zdravotnictví se také do konce roku chystá předložit návrh na zpracování vlastní koncepce a priorit pro oblast rovnost žen a mužů.

Pavla Hradečná ze Sdružení pro integraci a migraci představila podněty týkající se nerovného postavení migrantek. Analýza Sdružení pro integraci a migraci a FHS UK ukázala, že v ČR narůstá a v budoucnu bude ještě výrazněji narůstat skupina žen migrantek nebo žen s migračním původem, u které lze očekávat vyšší riziko sociální exkluze ve srovnání s migranty obecně i ve srovnání s dalšími skupinami žen a mužů z většinové společnosti. Sdružení pro integraci a migraci doporučuje zohlednit, že postavení některých osob ve společnosti je ještě křehčí i v rámci jednotlivých znevýhodněných skupin a je nutné ho zkoumat optikou vícenásobné diskriminace, která by mohla vést k pochopení interakce zároveň se prolínajících diskriminačních důvodů, a za tímto účelem zakotvit definici vícenásobné diskriminace v antidiskriminační legislativě, stejně tak jako usilovat o přenesení tohoto konceptu do rozhodovací činnosti soudů a o celkové zvýšení informovanosti soudů o této problematice.

Radan Šafařík z Odboru rovnosti žen a mužů následně předal informace o novém vydání indexu genderové rovnosti Evropského institutu pro genderovou rovnost, který postihuje 6 hlavních oblastí: práci, peníze, znalosti, čas, moc a zdraví. ČR se v hodnocení genderové rovnosti umístila jako šestá od konce. Nejhorší hodnocení obdržela v oblasti moc. Ve všech oblastech je ČR pod průměrem EU. Nejblíže k průměru má v oblasti zdraví.

Vít Borčany z Asociace pro mezinárodní otázky na závěr jednání prezentoval výzkum „Ženy v české, evropské, zahraniční a bezpečnostní politice“.  Výzkum obecně poukázal na to, že ženy jsou výrazně podreprezentovány při tvorbě a procesu zahraniční politiky, stejně jako v diskusi o ní. ČR zaostává s přibližně pětinou žen ve veřejných institucích a minimálními počty reprezentantek nejvyšších funkcí za svými partnery nejen v EU, ale i v rámci středoevropského regionu. Vyhlídky na zlepšení situace v krátkodobém a střednědobém horizontu jsou spíše mizivé.


Rada v rámci jednání přijala následující usnesení: „Rada vlády pro rovnost žen a mužů: a) konstatuje, že díky existenci postu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu se podařilo prosadit řadu důležitých kroků v oblasti rovnosti žen a mužů, b) doporučuje nové vládě vzešlé z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, aby zachovala post ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, c) doporučuje nové vládě vzešlé z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, aby s ohledem na průřezovost agendy rovnosti žen a mužů ponechala Odbor rovnosti žen a mužů organizačně zařazen v Sekci pro lidská práva Úřadu vlády ČR“.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři