Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vláda schválila sedmou periodickou zprávu o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

Dne 26. července 2023 schválila vláda ČR sedmou periodickou zprávu o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Periodická zpráva bude nyní předložena generálnímu tajemníkovi OSN k projednání Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen.

Sedmá periodická zpráva pokrývá období od 1. srpna 2014 do 31. srpna 2022. Vláda ČR ve zprávě informuje o přijatých legislativních a nelegislativních opatřeních, která přispěla k odstranění diskriminace žen a podpoře jejich rovných práv v politickém, společenském, hospodářském a kulturním životě. Zpráva také reaguje na Závěrečná doporučení Výboru, která byla předložena po slyšení delegace České republiky dne 7. března 2016.

Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen byla přijata Valným shromážděním OSN dne 18. prosince 1979 a vstoupila v platnost dne 3. září 1981. Dosud ji ratifikovalo 189 zemí a řadí se tak mezi úmluvy OSN s nejvyšším počtem smluvních stran.

V ČSSR vstoupila Úmluva v platnost dne 18. března 1982. Po rozpadu Česloslovenska ČR sukcedovala dne 1. ledna 1993 do závazků vyplývajících z Úmluvy pro bývalou ČSFR.

Za účelem zhodnocení pokroku v rámci naplňování Úmluvy je zřízen kontrolní mechanismus – Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen. Pravidelná kontrola míry naplňování Úmluvy probíhá prostřednictvím předkládání periodických zpráv o plnění Úmluvy a jejich hodnocení Výborem za přítomnosti delegace příslušné smluvní strany. Po projednání zprávy Výbor formuluje tzv. závěrečná doporučení (concluding observations), ve kterých se vyjadřuje ke způsobu plnění Úmluvy ze strany státu a adresuje mu případná doporučení.

Sedmá periodická zpráva o plnění Úmluvy byla vypracována Úřadem vlády ČR na základě informací poskytnutých ústředními orgány státní správy, orgány soudní moci, vyššími územními samosprávnými celky (kraji), nevládními neziskovými organizacemi, akademickým sektorem a sociálními partnery.

Ilustrační náhledové foto: Markus Spiske na Unsplash.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »