Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vláda schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

Vláda 8. března projednala Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

Vláda symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne žen schválila novou strategii rovnosti žen a mužů. Strategie byla na vládu předkládána bez rozporu, což znamená, že ostatní ministerstva s jejím zněním souhlasí. Podpora genderové rovnosti je jednou z mých dlouhodobých priorit a jsem proto ráda, že ke konkrétním úkolům v této oblasti se vláda zavázala právě dnes. Bylo tak završeno naše dvouleté úsilí na přípravě tohoto zásadníCíle strategieho dokumentu, který by měl přinést zlepšení života žen, ale i mužů, v naší společnosti,

Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Odstraňování nerovností v osmi společenských oblastech

V rovnosti žen a mužů Česká republika dlouhodobě zaostává za průměrem Evropské unie. Genderové nerovnosti přitom mají negativní dopad na kvalitu života žen i mužů. V osmi oblastech společenského života proto připravil Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády konkrétní opatření ke snížení genderových nerovností. Jedná se o opatření v oblasti Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy a Instituce.

Dokument reflektuje i aktuální vývoj způsobený pandemií covid-19. Podle dat Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při CERGE-EI měla krize tvrdší dopad na ekonomické postavení žen a na jejich psychické zdraví. V loňském roce přibylo 32,8 tisíc nezaměstnaných žen a 19,6 tisíc nezaměstnaných mužů, ženy také ve větší míře doplácejí na zavření škol, školek a dětských skupin. Během karantény stoupl počet případů domácího násilí – pomáhající organizace loni vykázaly až o 40 % více obětí.

Strategie přináší opatření, která pomohou narovnávat postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím, zajistí větší dostupnost školek a jeslí, zvýší transparentnost mezd, povedou ke zvýšení podílu žen na veřejném rozhodování, zlepší dostupnost služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podpoří osvětu v boji proti genderovým stereotypům,“ představil příklady cílů strategie Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

Přijetí strategie povede k tomu, že stát bude na specifické potřeby žen a mužů více pamatovat. K podpoře rovnosti žen a mužů by měly přispět i nové finanční nástroje, ať už jde o příští období EU fondů či připravovaný Národní plán obnovy,“ doplnil Radan Šafařík.

Boj proti genderově podmíněnému násilí a ochrana obětí

V době přípravy strategie se v důsledku pandemie covid-19 ve větší míře odkryla problematika domácího násilí a genderově podmíněného násilí. Část strategie tuto problematiku řeší v samostatné kapitole „Bezpečí.“

„V Česku se ve veřejném prostoru ženám a mužům nežije stejně. Svědčí o tom i data, která ukazují, že až 60 % žen se po setmění vyhýbá určitým místům ze strachu o své bezpečí. Pro srovnání u mužů je to 20 %. V praxi se často potkávám s dívkami a ženami, které čelily sexuálnímu násilí či kybernásilí. Za důležité považuji se o sexuálním násilí bavit na školách. Již několik let proto pořádáme preventivní workshopy a jsem ráda, že nově na nich spolupracujeme i s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.“

Johanna Nejedlová, ředitelka spolku Konsent

Mezi další cíle v oblasti bezpečí patří posílení prevence násilí páchaného na ženách, zvýšení podpory obětem. Jedním z opatření bude i zmapování trestů udělených pachatelům genderově podmíněného násilí a důslednější školení soudců a soudkyň za účelem sjednocení rozhodovací praxe.

Podpora talentovaných žen v české vědě

Do roku 2030 má strategie v oblasti „Poznání“ podpořit dívky a ženy ve vědě. Ženy tvoří 60 % absolventů a absolventek magisterského studia. V dalších stupních studia a ve vědě se ovšem vytrácí a Česko tak nedokáže naplno využít jejich potenciál. Mezi výzkumníky a výzkumnicemi je 27 % žen a jejich zastoupení dlouhodobě klesá.

„Strategie v této oblasti navrhuje zavést podporu rodičů, kteří se vracejí do profese po rodičovské dovolené ve formě návratových grantů. Jedním z opatření je například umožnění rodičům proplatit hlídaní dětí z grantu. Podpoří se také aktivity, které motivují větší zapojení méně zastoupeného pohlaví, například mentoring, vzdělávací kurzy, kampaně, které zviditelní vzory v dané oblasti."

Marcel Kraus z Technologické agentury ČR, člen expertní přípravné pracovní skupiny pro oblast Poznání

Strategie obsahuje celkem 8 tematických oblastí a 26 strategických cílů. Definuje tak aktivity vlády v oblasti rovnosti žen a mužů na příští desetiletí. K jejímu plnění budou sloužit kromě běžných činností ministerstev i EU fondy a fondy EHP/Norska.

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »