Vláda ČR dne 6. června 2018 schválila Zprávu za rok 2017 o rovnosti žen a mužů. Dokument shrnuje vývoj, ke kterému došlo v oblasti postavení žen a mužů v ČR za rok 2017. Součástí Zprávy 2017 jsou také Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018 a 2019 a Zpráva za rok 2017 o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

Zpráva za rok 2017 o rovnosti žen a mužů shrnuje, co se odehrálo v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2017 nejen v České republice, ale i na úrovni EU a mezinárodní. Obsahuje rovněž doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů, jakožto poradního orgánu vlády ČR, který průběžně mapuje přijatá opatření a doporučuje jednotlivým resortům další, aby došlo k lepšímu a důslednějšímu uplatňování politiky rovnosti žen a mužů.

Zprávu o rovnosti žen a mužů za rok 2017 předložil na jednání vlády 6. června 2018 ministr spravedlnosti Robert Pelikán, pověřený koordinací lidských práv, rovných příležitostí a legislativy. K předložení zprávy uspořádal Úřad vlády 5. června 2018 na Strakově akademii setkání s médii, na kterém vystoupil Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR a Taťána Gregor Brzobohatá, aktivistka, ambasadorka Cílů udržitelného rozvoje OSN a zakladatelka Nadace Krása pomoci. Šafařík přítomné seznámil s podrobnostmi Zprávy za rok 2017 o rovnosti žen a mužů zejména s ohledem na trh práce a sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Brzobohatá přidala pohled z pozice zástupkyně neziskového sektoru s důrazem na feminizaci chudoby a nerovné odměňování žen a mužů.

V roce 2017 se podařil důležitý krok v oblasti institucionálního zabezpečení, kterým byl vznik samostatného Odboru rovnosti žen a mužů v rámci Sekce pro lidská práva ÚV ČR. Odbor otázky spojené s rovností žen a mužů i nadále komunikoval skrze své stránky Facebooku a na webových stránkách. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přičemž zastoupení žen v poslanecké sněmovně se zvýšilo z 19,5 % na 22 %. Kontinuálně se zvyšuje míra zaměstnanosti žen, která již dosáhla cíle stanoveného Strategií na úrovni 65 %, a zvyšuje se počet podnikajících žen. Velkou výzvou dále zůstává rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů, který je nadále jeden z nejvyšších v EU, a to více než 21 %. V roce 2017 také pokračovala příprava ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Patrný byl také rozvoj dětských skupin a mikrojeslí, byla zavedena dávka otcovské poporodní péče a zrušen měsíční strop na čerpání rodičovského příspěvku. V oblasti péče o závislé osoby došlo k zavedení tzv. dlouhodobého ošetřovného.
Vláda ČR schválila Akční plán ČR k rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017 – 2020. MŠMT přijalo svůj Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020.

V rámci přílohy Zprávy za rok 2017 o rovnosti žen a mužů jsou navrženy úkoly, které jsou každoročně ukládány jednotlivým ministerstvům z důvodu důsledného prosazování rovnosti žen a mužů a tzv. gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR.

Vláda se dle Aktualizovaných opatření bude letos věnovat např. snižování rozdílu v průměrných příjmech žen a mužů, zvyšování nejnižších důchodů, rozvoji dostupnosti služeb péče o děti, seniory a seniorky a další závislé osoby, opatřením ke sladění pracovního a soukromého života v rámci soudnictví, otázce rovnosti žen a mužů v Rámcových vzdělávacích programech a učebnicích, návrhu zákona o zálohovaném výživném či prevenci sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři