Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vláda vzala na vědomí Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Vláda ČR na svém včerejším zasedání vzala na vědomí Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“). Materiál do vlády předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Souhrnná zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí za využití dostupných statistických údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu, jejichž termín plnění byl stanoven na rok 2015.

Akční plán obsahuje celkem 34 úkolů s termínem plnění v roce 2015. Z vyhodnocení plnění uvedeného v Souhrnné zprávě za rok 2015 o plnění Akčního plánu vyplývá, že z těchto 34 úkolů bylo splněno/plněno 12, částečně splněno/plněno 12 a nesplněno / neplněno 10.

Plnění Akčního plánu přineslo některé důležité změny, a to především v oblasti legislativy. Jedná se například o podpis Istanbulské úmluvy, přípravu novelizace zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR tak, aby bylo dítě žijící v rodině s výskytem domácího násilí považováno ex lege za osobu ohroženou či přípravu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který má umožnit v rámci přestupkového řízení uložit nové ochranné opatření spočívající v povinnosti podrobit se terapeutickému programu pro násilné osoby. Pozitivní jsou také kroky některých ústředních orgánů státní správy v oblasti osvěty, zejména pak odborné konference pořádané ÚV ČR a MPSV, či podpora specializace policejních složek na domácí násilí ze strany MV. Výzvou zůstávají úkoly v oblasti pomoci osobám ohroženým, zejména ve vztahu k zajištění dostupnosti specializovaných sociálních služeb (včetně utajených azylových domů) a zajištění dostatečného a předvídatelného financování nestátních neziskových organizací působících v oblasti prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »