Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů doporučil alokaci dotačního programu ÚV ČR ve výši alespoň 7 mil. Kč.

Ve čtvrtek 7. září 2023 jednal Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“).

Výbor byl prvním z poradních orgánů Rady, s nímž byla diskutována první aktualizace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 (dále jen „Strategie 2021+“) s cílem reflektovat v tomto strategickém dokumentu současné trendy mající vliv na rovnost žen a mužů. Členové a členky Výboru byli informováni o harmonogramu procesu aktualizace. Na jednání výborů a pracovních skupin navážou kulaté stoly k jednotlivým kapitolám Strategie 2021+ za účasti státního, akademického a občanského sektoru. Podněty sesbírané od členstva poradních orgánů a účastenstva kulatých stolů budou zapracovány do aktualizované Strategie 2021+, která bude začátkem příštího roku projednána na Radě a následně předložena do meziresortního připomínkového řízení a vládě.

Členové a členky Výboru diskutovali posílení opatření směřující k vyhodnocování dopadů návrhů legislativních i nelegislativních dokumentů na rovnost žen a mužů (tzv. gender impact assessment). Dále poukázali na vhodnost rozšíření kapitoly Instituce o hlubší partnerství mezi státní správou a expertními subjekty z řad akademického a neziskového sektoru v oblasti rovnosti žen a mužů.

Výbor byl seznámen s podmínkami podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů, který je již od roku 2014 vyhlašován Úřadem vlády za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií 2021+.

V souvislosti s konsolidací státního rozpočtu a obavami ze snížení alokace dotačního programu přijal Výbor usnesení, ve kterém doporučil Úřadu vlády, aby byla zajištěna alokace ve výši alespoň 7 mil. Kč. Tuto výši ukládá Úřadu vlády Strategie 2021+, naposledy však alokace dosahovala této hodnoty v letech 2017 a 2018. V roce 2019 byla alokace snížena na 2 mil. Kč a tento stav platí do současnosti.

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň ministerstev, akademické sféry a nestátních neziskových organizací.

Bližší informace o Výboru naleznete zde.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »