Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách se v posledních dnech zabýval otázkou, jak zvýšit ochranu obětí domácího a sexuálního násilí během pandemie COVID-19. Oběti domácího a sexuálního násilí a jejich děti jsou v současné situaci velmi ohroženou skupinou obyvatelstva.

V současné situaci jsou oběti nuceny zůstávat s násilnou osobou ve společné domácnosti a možnosti vyhledání pomoci jsou limitované i přesto, že specializované služby, intervenční centra a azylové domy dále poskytují své služby. Pro oběti domácího násilí může být velmi nebezpečné a riskantní spojit se s poradenským centrem v době, kdy je agresor v jejich blízkosti. Obdobně složité je vyhledat pomoc pro oběti sexuálního násilí (znásilnění apod.).

Na základě zahraničních zkušeností lze předpokládat, že v době zákazu vycházení se riziko násilí v domácnostech a rodinách může zásadním způsobem zvyšovat. Výbor proto připravil a dne 8. dubna schválil per rollam Podnět k ochraně obětí domácího a sexuálního násilí s ohledem na pandemii COVID-19. Podnět obsahuje doporučení pro jednotlivé rezorty, jejichž cílem je zajistit, aby bezpečí a ochrana všech před domácím násilím byla zajištěna na co nejvyšší úrovni s přihlédnutím k možnostem daným stávající situací. Doporučení byla formulována na základě poznatků nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb a dalších profesí poskytujících pomoc obětem domácího násilí. 

Úplné znění podnětu: Podnět Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách k ochraně obětí domácího a sexuálního násilí s ohledem na pandemii COVID-19

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři