Ve čtvrtek 9. března 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o první zasedání v tomto roce.

Výbor na tomto setkání schválil plán činnosti na rok 2017 a projednal plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 ze strany MPSV. Výbor se dále zabýval civilně-právními aspekty přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a přípravami její ratifikace. Na jednání Výboru byla také představena kampaň Odboru rovnosti žen a mužů „To je rovnost!“, komparativní analýza možnosti zavedení specializace trestních soudců na domácí a genderově podmíněné násilí MSp a výstupy z kulatého stolu k problematice důkazních prostředků v trestním řízení u sexuálně motivovaných trestných činů.


Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři