Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výbor projednal aktuální stav přípravy legislativy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí

Ve čtvrtek 21. září 2023 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

Jednání Výboru bylo zaměřeno na projednání aktuální připravované legislativy v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí: zákona o domácím násilí; redefinice trestného činu znásilnění, ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, projednávání směrnice Evropského parlamentu a Rady o obětech trestných činů a novely zákona o sociálních službách. Výbor v této souvislosti přijal usnesení, v kterém vyjádřil podporu připomínkám k návrhu redefinice trestného činu znásilněných uplatněných zmocněnkyní vlády pro lidská práva a doporučil Ministerstvu spravedlnosti tyto připomínky v návrhu novely trestního zákoníku.

Předmětem jednání Výboru byly i dotace v oblasti prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí v kontextu konsolidačního balíčku vlády ČR. Výbor k tomuto bodu přijal usnesení, ve kterém vyjádřil znepokojení ohledně snižování alokací v rámci dotačních programů zaměřených na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s přijetím konsolidačního balíčku, doporučil Ministerstvu vnitra a Ministerstvu spravedlnosti nesnižovat alokace dotačních programů zaměřených na tuto problematiku a hledat úspory v jiných dotačních programech. Výbor v usnesení současně doporučil vládě ČR, aby byla zajištěna finanční alokace pro dotační program „Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2024″ ve výši alespoň 7 mil. Kč.

Výbor se v rámci jednání zabýval také aktualizací Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 v oblasti Bezpečí, aktualizací Metodického doporučení MPSV k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech dětí ohrožených domácím násilím a přípravou koncepce práce s osobami dopouštějícími se násilí v blízkých vztazích.

Bližší informace o Výboru naleznete zde: http://www.vlada.cz/cz/-121940/

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »