Eva Zažímalová, ředitelka AV ČR

Věda a vzdělání jsou dalšími oblastmi, v nichž jsou stále patrné rezervy z hlediska rovnosti žen a mužů. V některých vědeckých či vzdělávacích institucích převládají muži, v těch, ve kterých převládají ženy, zároveň tyto ženy nezastávají rozhodovací pozice.

České školství stále vykazuje známky vysoké horizontální i vertikální genderové segregace, která se projevuje například nevyrovnaným zastoupením učitelů a učitelek na různých úrovních vzdělávacího systému, nerovnými podmínkami a zacházením s dívkami a chlapci v průběhu vzdělávání a nedostatečným zohledněním genderové problematiky ve školních osnovách a ve vyučovacích metodách. Na vyšších úrovních vzdělávání pak dochází k nízkému zastoupení žen a nízké možnosti jejich profesního uplatnění ve vědě, výzkumu a inovacích. Častým problémem ve vzdělávacím systému je také sexuální obtěžování.

Z toho všeho je patrné, že věda a vzdělání jsou dalšími oblastmi, v nichž jsou stále patrné rezervy z hlediska rovnosti žen a mužů. V některých vědeckých či vzdělávacích institucích převládají muži, v těch, ve kterých převládají ženy, zároveň tyto ženy nezastávají rozhodovací pozice. Na situaci nic nemění ani úctyhodná výjimka na samotném ředitelském postu Akademie věd ČR. V něm k 25. březnu roku 2017 vystřídala Jiřího Drahoše prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc

Identifikaci všech výše zmíněných a dalších problémů a návrhům na jejich řešení se věnuje klíčový dokument Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři