Učí se muži a ženy stejně? Jak se to vezme...

Český vzdělávací systém je dlouhodobě charakteristický na jedné straně vysokou mírou feminizace, ale na druhé straně i vertikální a horizontální genderovou segregací, která se v průběhu let příliš nemění.

V českém prostředí platí, že čím vyšší stupeň školy, tím je zde vyšší podíl mužů a nižší podíl žen mezi pedagogickým personálem. Zastoupení mužů mezi učiteli a učitelkami školek představovalo v roce 2016 pouhých 0,5 % z celkového počtu, což je zhruba 148 mužů. Na úrovni základních škol se podíl mužů od roku 2000 pohybuje okolo 15 %, přičemž v roce 2016 bylo zastoupení mužů mezi pedagogickými pracovníky a pracovnicemi základních škol konkrétně 15,5 %. Na úrovni středních škol je v podílu mužů v průběhu uplynulých deseti let patrná sestupná tendence. V roce 1995 muži představovali 47,8 % pedagogických pracovníků středních škol, v roce 2016 to již bylo pouze 39,9 %. Na konzervatořích, vyšších odborných školách a vysokých školách je zastoupení mužů mezi vyučujícími stabilní. V roce 2016 byl podíl mužů 49,9 % na konzervatořích, 37 % na vyšších odborných školách a 63,2 % na vysokých školách.

I přes vysokou míru feminizace českého školství se na řídících pozicích muži vyskytují o poznání častěji, než kolik by odpovídalo poměru mužů na neřídících pozicích v tomto prostředí. Například přestože zastoupení mužů mezi pedagogickými pracovníky a pracovnicemi na úrovni základních škol je 15,5 %, jejich zastoupení mezi řídícími pracovníky a pracovnicemi na stejné úrovni je 34,4 %. Vysoká míra takzvané horizontální segregace dle pohlaví panuje i mezi studujícími. Dívky převažují na čtyřletých i víceletých gymnáziích, na odborných středních školách zakončených maturitní zkouškou, na konzervatořích, na vyšších odborných školách i na vysokých školách. Chlapci převládají pouze na oborech středních škol, které nejsou zakončené maturitní zkouškou.

Segregace je silná především podle zvolených oborů. Ve školním roce 2015/2016 studovalo na středních školách zakončovaných maturitní zkouškou zaměřených na technické obory celkem 8 818 dívek, což odpovídá pouze 16 % všech studentů a studentek technických oborů středních škol. U přírodních věd 12 % studujících a 13 % absolventů tvořily dívky. V následujících oborech naopak dívky převládají: zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy studovalo v roce 2015/16 celých 89 % dívek a 90 % absolventů tvořily rovněž dívky. Ve společenských vědách, naukách a službách dívky tvořily 69 % studujících a 70 % absolventů. Nejsilnější genderová segregace je patrná právě v oborech zdravotnictví, ale také pedagogika, kde dívky tvořily v roce 2015/16 95 % studujících a 96 % absolventů.

V posledním školním roce studovalo vysoké školy celkem 182 547 žen a 144 362 mužů. Ženy tedy tvořily 55,8 % všech studujících vysokých škol. Celkový počet absolventů a absolventek vysokých škol ve školním roce byl 49 534 žen a 32 470 mužů: ženy tvořily 60,4 % všech absolvujících.

Zatímco zastoupení žen mezi studujícími vysokých škol postupně roste a převyšuje zastoupení mužů, zastoupení žen ve vědě stagnuje. Podíl žen zabývajících se výzkumem a vývojem byl v roce 2015 3,7 %, přičemž tento údaj se za posledních pět let téměř nezměnil. Zásadní nedostatek žen je v rozhodovacích pozicích výzkumu a vysokého školství, mezi profesory a profesorkami a docenty a docentkami. Celkové zastoupení žen mezi akademickými pracovníky a pracovnicemi bylo v akademickém roce 2015/2016 35,6 %. Je patrné, že zastoupení žen mezi akademickými pracovníky a pracovnicemi se dramaticky snižuje s postupem do vyšších pater akademické hierarchie.

V oblasti vědy došlo v roce 2015 k významnému posunu v oblasti rovnosti žen a mužů zařazením opatření prosazovat politiku rovnosti žen a mužů do Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020 prostřednictvím přijetí strategického plánu Priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů. Cílem do roku 2020 by mělo být dosažení úrovně 30 % zastoupení žen ve vědě, což odpovídá zhruba současné hodnotě v průměru EU.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři