Rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání se věnuje třetí kapitola Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Hlavními deklarovanými cíli vlády v této oblasti jsou 1) posílení nezávislosti žen i mužů v ekonomice a posílení ekonomického postavení žen, 2) snížení rozdílu v odměňování žen a mužů na průměr EU, a 3) zvýšení zaměstnanosti žen na 65 %.

Specifické cíle:

Zvýšení zaměstnanosti žen, zejména ve věkových kategoriích, kde je jejich zaměstnanost výrazně nižší než zaměstnanost mužů.

Snížení nezaměstnanosti žen, zejména ve věkových kategoriích, kde je jejich nezaměstnanost výrazně vyšší než nezaměstnanost mužů.

Zajištění všemi prostředky dodržování právních předpisů v oblasti stejného odměňování za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty.

Snížení rizika pádu do chudoby u žen, především pak ve fázi péče o další závislé osoby, v předdůchodovém a seniorském věku.

Podpora genderově nestereotypních zaměstnání a odborností pro muže i ženy zejména prostřednictvím rekvalifikací a formou osvětových kampaní.

Podpora a zavádění genderových auditů ve veřejné i soukromé sféře a implementace jejich výsledků do chodu organizace.

Systematická podpora podnikání žen, zavádění cílených programů pro zvýšení počtu žen – podnikatelek.

Monitorování situace nedobrovolného vstupu do podnikání a motivace zaměstnavatelů k poskytování standardních pracovních smluv (potírání praktik typu zaměstnávání na švarcsystém“).

Monitorování a prevence obtěžování a sexuálního obtěžování na pracovišti.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři