Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zavedení kvót je způsob jak dostat víc žen do politiky

Česká republika v míře zastoupení žen v politice zaostává nejen v kontextu Evropské unie, ale i v kontextu celé Evropy. Politické strany mohou být klíčem, jak situaci změnit. Je však potřeba vytvářet prostor k diskuzi jak na veřejnosti, tak mezi jednotlivými stranami. Jednou z příležitostí byl říjnový seminář k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politických stranách a hnutích v České republice. Pořádal ho Odbor rovnosti žen a mužů ve spolupráci s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Úřad pro demokratické instituce a lidská práva).

Seminář navázal na mezinárodní červnovou konferenci k příležitosti 100. výročí, kdy mohly ženy v Československu poprvé kandidovat i volit. I po sto letech musí Češky při vstupu do politiky a do rozhodovacích pozic na pracovním trhu překonávat specifické bariéry. Počínajíc konzervativními postoji veřejnosti k rozdělení rolí žen a mužů, přes nedostatečný přístup ke zdrojům, až po neformální struktury vztahů ve firmách a politických stranách, které ženám ztěžují přístup do vyšších pozic.

Více žen do klíčových pozic

Marcin Walecki, vedoucí Odboru demokratizace Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva, na semináři upozorňoval, že otázka zastoupení žen a mužů v politice by se neměla omezovat jenom na diskuzi o počtech. ,,Nestačí více žen v politice, důležitá je jejich přítomnost v rozhodovacích pozicích. Protože jenom když jsou v klíčových pozicích, u důležitých jednání, jen tak mohou ovlivňovat zásadní rozhodnutí,” řekl Walecki. Dodal, že podstatná rozhodnutí se přijímají i v rámci neformálních vztahů v politických stranách. Do těch podle Waleckiho nejsou ženy zahrnuty a často si jich ani nejsou vědomy. ,,Věřte mi, v mnohých zemích se o kandidátech a kandidátkách rozhoduje ve dvě v noci v sauně, po značném množství zkonzumovaného alkoholu. A ženy obvykle na těchto setkáních nejsou, z různých důvodů,” řekl Marcin Walecki. 

Volební systém, způsob fungování politických stran a právě především způsob sestavování kandidátních listin a dalších nominací ovlivňují výsledné zastoupení žen v politice. A přestože je v Česku jasná společenská poptávka po jejich vyšším zastoupení, v čele parlamentních stran ještě nedávno stáli jen muži. A i ženských politických vzorů je stále málo. Na společenskou poptávku tak chybí odpovídající nabídka ze strany politických stran. ,,Strany aktuálně zastoupené v dolní komoře parlamentu v současné době nijak systematicky nepodporují vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Obecně nejsou v Česku na žádné úrovni sestavování kandidátních uplatňovány legislativní genderové kvóty. A jakákoliv změna v tomhle ohledu je často závislá na konkrétní osobě či úzké skupině lidí,” komentovala české politické prostředí Veronika Šprincová, ředitelka neziskové organizace Fórum 50 %. Co se týče mezinárodního srovnání, tak v rámci postavení žen v politice Česká republika v současnosti zaujímá 85. místo ve světovém žebříčku Women in national parliaments s 22,5% zastoupením političek v Poslanecké sněmovně a s 16% zastoupením v Senátu.

Kvóty prokazatelně zastoupení mění

V souvislosti s tématem zastoupení žen v politice se často mluví o kvótách. I na semináři se debatovalo o jejich významu a dopadech v zahraničí. Marcin Walecki poznamenal, že posledních padesát let jsme se snažili dostat do politiky víc žen způsobem, který ne úplně funguje. Podle něj je mnoho úspěšných a kvalifikovaných žen v akademickém sektoru, v neziskových organizacích i v byznysu, ale z nějakého důvodu pořád nejsou dost dobré pro politiku. Polského experta doplnil Štěpán Jurajda, profesor ekonomie Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR. Podle něj máme k dispozici empirické výzkumy, které dokazují, že díky zipovacím kvótám se zastoupení žen v politice zvyšuje. ,,Ve výzkumech se sleduje i kvalita kandidátů a kandidátek, což je složitá otázka, protože toto kritérium může mít různé dimenze. Ve výzkumech, ze kterých vycházím, je kvalita definována vzděláním. Přičemž výsledek je, že díky kvótám ženy vytlačují muže s nízkým vzděláním. Průměrná kvalita zvolených zastupitelů a zastupitelek se tak lepší. Jednoduše řečeno, kvalitní ženy nahrazují podprůměrné muže,” uvedl Štěpán Jurajda. 

Podle Heleny Válkové, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je debata v Česku k zavedení kvót nezáviděníhodná. Když ji totiž nějaká žena přednese, riskuje zesměšnění. ,,Potřebujeme častěji slyšet argumenty, které vychází z pozitivní zahraniční praxe a výzkumů. Protože jinak narážíme na situace, jako například, když mi jeden politický kolega řekl, že za dočasné kvóty bude hlasovat, pokud si pak dám za jméno do závorky „kv“ jako poznámku, že jsem byla zvolena díky kvótám,” konstatovala Helena Válková. Na semináři se vyjádřili i zástupkyně a zástupce zúčastněných politických stran. Podle Zdeňky Perglové, členky předsednictva Strany zelených, je třeba kvóty vnímat jako užitečné pro obě pohlaví a ne jenom pro ženy. ,,Kvóty by měly fungovat tehdy, když je jich potřeba. Když není, tak ať spí. Myslím, že časem budeme potřebovat v některých oblastech kvóty pro vyšší zastoupení mužů,” sdělila Zdeňka Perglová.   

Méně odmítavě se ke kvótám staví soukromý sektor, který je v různých oblastech vnitřního fungování firem zavádí. ,,Privátní sféra je v tomhle ohledu flexibilnější a dokáže aplikovat změny lépe. U politických stran je to jinak, našim úkolem je sbírat příklady z praxe, jak zjednodušit přístup do stran pro obě pohlaví, aby společnost neměla pocit, že tlačíme na pilu. Aby to nebyl jenom marketingový nástroj na zlepšení PR, ale skutečné zvyšování kompetence lidí ve stranách,” zdůraznil poslanec František Kopřiva.

Strany jdou cestou měkkých opatření 

Motivace k vyššímu zastoupení žen je podle ekonoma Štěpána Jurajdy jasná. Zužitkovat zatím nedostatečně využívaný talent poloviny lidstva. I když se zavedení kvót jeví z praxe jako nejúčinnější způsob jak toho dosáhnout, zavedené je má aktuálně jenom Strana zelených. Například ČSSD v březnu tohoto roku kvóty pro povinné zastoupení obou pohlaví ve stranických orgánech zrušila. 

Politické strany v Česku upřednostňují jiné formy opatření. V rámci kulatého stolu na semináři jednotlivé zástupkyně a zástupci zmiňovali například hlídání dětí při různých akcích, mentoring nových tváří, pořádání seminářů. Šárka Jelínková, první místopředsedkyně KDU-ČSL, a Soňa Marková, předsedkyně Komise žen při ÚV KSČM, považují za výhodu existenci ženského hnutí uvnitř strany. To může pomáhat vytvářet neformální sítě, formovat prostor pro předávání zkušeností, poskytovat ženské vzory a podporu v prosazování se žen na vysokých stranických pozicích.

Marcin Walecki a Štěpán Jurajda mluvili o důležitosti genderových auditů a transparentnosti ve vnitrostranických a nominačních procesech. Na základě zkušenosti z firem vypozorovali, že samotné vystavení se statistikám a konkrétním číslům mění pohled na problematiku zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. ,,Empirická data tak nenásilně pomáhají. I samotné firmy se pak snaží zavést takové opatření, které zvyšuje zastoupení žen,“ komentoval Jurajda. 

Na semináři se řešilo i bourání stereotypů, které vstup žen do politiky zpomalují. Michaela Matoušková, členka předsednictva STAN nastínila, že ve straně podporují ženy už na úrovni komunální politiky. Přibývá tak žen, které stojí v čele měst a obcí. Podle Matouškové tak starostky získávají kompetence a zkušenosti, které je zbavují obav ze vstupu do vyšší politiky. ,,Kandidátní listiny i jednotlivé výbory se snažíme sestavovat genderově vyrovnaně. A nejenom genderově, ale i věkově. Aby rozmanitost zastoupení byla co nejširší ve smyslu předávání zkušeností. Aktuálně máme ve straně 33% zastoupení žen, což považujeme za dobrý základ a předpoklad pro zvyšování,” dodala Michaela Matoušková. Aktivní podpora žen může být podle ní vnímaná i jako výhoda ve stranické soutěži. Pokud se straně podaří vytvořit nabídku širokého spektra osob, osloví tím i větší publikum. 

V rámci praktického workshopu se účastnice zamýšlely například nad tím, jak by probíhal výběr kandidátů a kandidátek v ideální politické straně, která dbá na vyrovnané zastoupení žen a mužů.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »