Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zpráva za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022

Vláda ČR projednala 20. července 2022 Zprávu za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 (dále jako „Akční plán“).

Zpráva obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí za využití dostupných statistických údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu. Z vyhodnocení dostupných statických údajů v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí vyplývá, že v roce 2021 došlo k výraznému nárůstu počtu znásilnění. V minulém roce policie evidovala 773 případů tohoto trestného činu, což představuje nárůst o 134 nahlášených případů oproti roku 2020 a nejprudší nárůst za posledních 13 let.

Graf: Počet trestných činů znásilnění 2012 – 2021 [1]

K mírnému poklesu naopak došlo v případě domácího násilí (týrání osoby žijící ve společném obydlí – 403 případů). Rovněž byl evidován dosud nejnižší počet vykázání násilné osoby ze společného obydlí (958 případů). V tomto případě se jedná o nejprudší pokles počtu vykázání od roku 2011.

Graf č. 1: Počet vykázaných osob dle údajů Asociace pracovníků intervenčních center ČR v letech 2012 – 2021[2]

Akční plán obsahuje celkem 61 úkolů s termínem plnění v roce 2021. Většina z těchto úkolů byla splněna (23) či částečně splněna (17)

Hlavní výzvu představuje zajištění dostupnosti a dostatečného a předvídatelného financování specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a jejich děti. Jedná se především o utajené azylové domy, krizová lůžka či telefonickou krizovou pomoc. Specializovaných pobytových služeb (azylových domů) máme v Česku dlouhodobě nedostatek.

„I proto je zajištění dostupnosti služeb pro oběti jednou z našich priorit pro příští období, na kterou zaměříme v rámci přípravy dalšího Akčního plánu. Důležitou změnu by v tomto ohledu měla přinést i novela zákona o sociálních službách ze strany MSPV,” říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Akční plán má také přispět k prohloubení vzdělávání profesí, které nejčastěji přicházejí do kontaktu s oběťmi. Důležitou součástí je také prevence uvedených forem násilí, a to prostřednictvím osvětových aktivit, vzděláváním profesí v nejčastějším kontaktu s oběťmi či vzdělávání na školách. K důležitým opatřením Akčního plánu patří i podpora terapeutických programů pro násilné osoby. Aktualizace Akčního plánu v loňském roce přinesla také nová opatření, zejm. v oblastech prevence kybernásilí, prevence násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám a zvýšení ochrany a zajištění bezpečí osob ohrožených během krizových situací.

Zpráva byla zpracována sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů ve spolupráci s členkami a členy Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a vychází z informací, které poskytly jednotlivé ústřední orgány státní správy.

Více informací naleznete ve zprávě ZDE.


[1] Statistické přehledy kriminality jsou dostupné online na URL: <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2021.aspx>.

[2] Statistické výstupy jsou zpracovávány na základě dat intervenčních center v České republice (§ 60a), zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Statistická data poskytla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. Blíže viz: <http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255>. 

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »