Projekt CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014)

Domestic and Gender-based Violence / Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance

Oddělení rovnosti žen a mužů rovněž zabezpečuje od 1. července 2014 do 30. dubna 2016 realizaci Projektu CZ13.

Základem Projektu CZ13 je podpora rovnosti žen a mužů, konkrétně prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Protože je domácí násilí skrytým společenský problémem, zaměřuje se projekt nejen na snížení jeho výskytu, ale také na snížení jeho latence. V oblasti slaďování projekt svými aktivitami zvyšuje povědomí o možnostech sladění pracovního, soukromého a rodinného života a o genderové rovnosti na trhu práce.

V rámci Projektu CZ13 je zahrnuta široká škála aktivit, od zpracování odborných analýza, metodik a brožur, přípravou seminářů a konferencí, bilaterální spolupráce s norským partnerem po mediální kampaň, která ve svých částech reflektuje aspekty projektu (rovnost žen a mužů, domácí násilí a slaďování).

Bilaterálním partnerem Projektu CZ13 se stala norská nezisková organizace Alternativ til Vold – Alternativa násilí, která se již od roku 1987 zabývá problematikou domácího násilí a aspekty, které s ním souvisí. ATV je profesionální, výzkumné a léčebné centrum v Norsku, které má své pobočky také v Dánsku, Švédsku a na Islandu. Více informací zde.

Projekt CZ13 je spolufinancován z prostředků Norských fondů. Jedná se o jediný předem-definovaný projekt, realizovaný v rámci Programu CZ13, programové oblasti 28 a 29. Podrobné informace o Norských fondech jsou rovněž k dispozici zde.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Asistent director
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partners

Main media partner