Domácí násilí zahrnuje veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manžely, partnery či osobami blízkými, bez ohledu na to, zda násilná osoba sdílí nebo sdílela společnou domácnost s osobou ohroženou tímto násilím.

Domácí násilí je ve velké části případů opakované, dlouhodobé a probíhá v cyklech, případně může postupně eskalovat. Zpravidla jsou jasně rozděleny role osoby ohrožené a osoby násilné. Specifickým znakem domácího násilí je jeho neveřejnost. Domácího násilí se dopouštějí osoby na svých blízkých (osobou ohroženou může být např. manžel/manželka, druh/družka, dítě, rodič, prarodič či sourozenec).

Výsledky zahraničních výzkumů ukazují na závažné zdravotní dopady domácího a genderově podmíněného násilí, a to na všechny typy osob ohrožených těmito formami násilí (včetně dětí vyrůstajících v rodinách s výskytem domácího nebo genderově podmíněného násilí).* Výsledky mezinárodní studie Agentury EU mj. poukazují na to, že pokud byla žena vystavena sexuálnímu násilí v dětství, roste riziko, že tomuto násilí bude vystavena také v dospělosti. Negativní dopady domácího a genderově podmíněného násilí se výrazným způsobem projevují v oblasti zdravotnictví, a to jak na individuální úrovni (zvýšením zdravotních rizik), tak na celospolečenské úrovni (zvýšenými náklady v oblasti zdravotnictví). Studie ekonomických dopadů domácího násilí v ČR provedená neziskovou organizací proFem v roce 2012 ukázala, že náklady na řešení domácího násilí přijdou státní rozpočet České republiky každý rok více než 1,3 mld. Kč. Jedná se spíše o konzervativní odhad, neboť do výpočtu nebyly zahrnuty nepřímé náklady související s domácím násilím. Na tento výzkum navázala analýza ÚV ČR provedená v roce 2017. Ta vyčíslila roční ekonomické dopady tohoto násilí pro ČR na 14,5 miliardy Kč. 

* Blíže viz např. Perry, B.D. The neurodevelopmental impact of violence in childhood. In Textbook of Child and Adolescent Forensic Psychiatry, (Eds., D. Schetky and E.P. Benedek) American Psychiatric Press, Inc., Washington, D.C. 2002.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner