Lidé s nápisem

Domácí násilí je závažný celospolečenský problém. Dle výzkumu Světové zdravotnické organizace z roku 2013 zažilo celosvětově některou formu fyzického či sexuálního násilí ze strany svého partnera nebo nepartnerského sexuálního násilí 35 % žen.[1] Komparativní studie Agentury pro základní práva (dále jen „FRA“) ohledně výskytu domácího a genderově podmíněného násilí v rámci zemí EU mj. ukázala, že v České republice fyzické nebo sexuální násilí zažilo 32 % žen.[2] Na obdobnou výši výskytu těchto forem násilí poukazují i české výzkumy – dle výzkumu Akademie věd zažilo některou formu násilí ze strany partnera přibližně 38 % žen.[3] Dle výzkumu nestátní neziskové organizace proFem fyzické nebo sexuální násilí zažilo ze strany svého partnera 40 % žen.[4] V oblasti výzkumu domácího násilí na mužích se odborná literatura shoduje, že domácím násilím jsou ohroženi i muži, a to ať již ze strany mužů, či žen.[5]

U závažných forem domácího násilí, jako jsou hrubé formy fyzického a sexuálního násilí či nebezpečného pronásledování, ženy tvoří až 97 % obětí (v případech sexuálního násilí a vražd partnerem rovněž platí, že většinu obětí tvoří ženy). Přestože výskyt domácího násilí na mužích je méně častý, může být jeho prevence a pomoc mužům jím ohroženým složitější (u mužů je domácí násilí méně viditelné, muži častěji popírají roli ohrožené osoby).*


* Blíže viz Čírtková, L.: Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina, č. 7/2010 či Stockl H., Devrines K., Rotstein A., Abrahams N., Campbell J., Watts Ch., Moreno C.G. The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. Lancet 20th of june 2013.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Asistent director
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partners

Main media partner