Eva Zažímalová, ředitelka AV ČR

V naší společnosti sice již neexistují žádné formální překážky vstupu žen či mužů do určitých vzdělávacích a pracovních oblastí, ale přesto ve vzdělávání i vědě a výzkumu existují značné rozdíly mezi ženami a muži v nastoupených profesních drahách a v míře dosaženého profesního postupu.

České školství stále vykazuje známky vysoké horizontální i vertikální genderové segregace, která se projevuje například nevyrovnaným zastoupením učitelů a učitelek na různých úrovních vzdělávacího systému, nerovnými podmínkami a zacházením s dívkami a chlapci v průběhu vzdělávání a nedostatečným zohledněním genderové problematiky ve školních osnovách a ve vyučovacích metodách. Zastoupení žen a mužů na pozicích pedagogického i vědeckého personálu se liší s ohledem na stupeň vzdělávání a na rozdělení oborů. Obecně platí, čím vyšší odbornost či rozhodovací funkce a vyšší stupeň vzdělání, tím více mužů a méně žen se objevuje v daných pozicích. Spravedlivé zastoupení i rovné zacházení s ženami a muži naplňuje demokratický charakter společnosti a přispívá k efektivnímu vzdělávání, které předchází předávání předsudků a stereotypních představ o ženách a mužích.

Z hlediska zastoupení žen ve výzkumu a na nejvyšších akademických pozicích patří Česká republika na chvost Evropské unie.

Identifikaci všech výše zmíněných a dalších problémů a návrhům na jejich řešení se věnuje klíčový dokument Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner