Oblasti vzdělávání, výzkumu a rovnosti žen a mužů ve znalostní společnosti se věnuje pátá kapitola Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Hlavními cíli vlády jsou dle dokumentu 1) posílení rovnosti žen a mužů ve vzdělávacím systému, 2) snížení horizontální i vertikální genderové segregace mezi vyučujícími i studujícími, 3) zvýšení citlivosti k genderovým otázkám ve školství, a 4) zrovnoprávnění postavení žen a mužů ve vědě, výzkumu a inovacích.

Specifické cíle:

Zavádění cílených programů na relativizaci a odstraňování genderově podmíněných vzorců chování a tradic, které omezují vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vzdělávání a výběru povolání.

Zavádění cílených programů ke zmírňování genderové segregace ve vzdělávacím systému zejména prostřednictvím pozitivních opatření ve prospěch zastoupení méně reprezentovaného pohlaví.

Zajištění genderově citlivého přístupu vyučujících, vytváření rovných podmínek a rovného zacházení s dívkami a chlapci v průběhu vzdělávání.

Systematické vzdělávání v genderové oblasti a metodická podpora vyučujících na všech stupních vzdělávání, revize obsahu učiva a učebních materiálů, nahrazení genderově senzitivním obsahem učiva a důsledné využívání genderově citlivých učebních textů.

Pozitivní opatření na podporu vyššího zastoupení žen ve vědě a výzkumu a v orgánech odpovědných za tvorbu národních politik vědy, výzkumu a inovací. Začlenění tématu genderové rovnosti do strategických dokumentů týkajících se vědy, výzkumu a inovací a zahrnutí genderové perspektivy do tvorby vědecké znalosti a inovací.

Nastavení preventivních opatření a vypracování postupů a jejich implementace do interních předpisů pro řešení případů obtěžování a sexuálního obtěžování v prostředí školských zařízení.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Asistent director
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partners

Main media partner