Rovnosti žen a mužů na trhu práce a v podnikání se věnuje třetí kapitola Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Hlavními deklarovanými cíli vlády v této oblasti jsou 1) posílení nezávislosti žen i mužů v ekonomice a posílení ekonomického postavení žen, 2) snížení rozdílu v odměňování žen a mužů na průměr EU, a 3) zvýšení zaměstnanosti žen na 65 %.

Specifické cíle:

  • Zvýšení zaměstnanosti žen, zejména ve věkových kategoriích, kde je jejich zaměstnanost výrazně nižší než zaměstnanost mužů.
  • Snížení nezaměstnanosti žen, zejména ve věkových kategoriích, kde je jejich nezaměstnanost výrazně vyšší než nezaměstnanost mužů.
  • Zajištění všemi prostředky dodržování právních předpisů v oblasti stejného odměňování za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty.
  • Snížení rizika pádu do chudoby u žen, především pak ve fázi péče o další závislé osoby, v předdůchodovém a seniorském věku.
  • Podpora genderově nestereotypních zaměstnání a odborností pro muže i ženy zejména prostřednictvím rekvalifikací a formou osvětových kampaní.
  • Podpora a zavádění genderových auditů ve veřejné i soukromé sféře a implementace jejich výsledků do chodu organizace.
  • Systematická podpora podnikání žen, zavádění cílených programů pro zvýšení počtu žen – podnikatelek.
  • Monitorování situace nedobrovolného vstupu do podnikání a motivace zaměstnavatelů k poskytování standardních pracovních smluv (potírání praktik typu zaměstnávání na švarcsystém).
  • Monitorování a prevence obtěžování a sexuálního obtěžování na pracovišti.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner